Ceny transferowe – czym są?

25 maj    Księgowość
Ceny transferowe

Co to są ceny transferowe?

Ceny transferowe czy też ceny transakcyjne, to ceny, które są stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej). Na rynku biznesowym ceny transferowe stanowią znaczną część transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (wymienić tutaj można na przykład przepływ towarów handlowych między przedsiębiorcami bądź świadczenie usług na rzecz osób prawnych przez właścicieli i zarządy grup kapitałowych). Określone ceny transferowe, które są stosowane w tych transakcjach mają znaczący wpływ na wysokość zysków bądź strat w poszczególnych częściach grupy kapitałowej – a w konsekwencji również określają konkurencyjność całej grupy wobec innych podmiotów.

Ceny transferowe są stosowane w sytuacji, gdy transakcje zawierane są pomiędzy podmiotami, które łączą powiązania:

– kapitałowe

– rodzinne

– osobowe.

Dodatkowo, za ceny transferowe uznaje się także ceny w przypadku transakcji, które są zawierane pomiędzy podmiotami z tzw. rajów podatkowych, czyli krajów, które w oczach polskiego prawa są krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

Istnieje przynajmniej kilka definicji cen transferowych.

OECD podaje, że ceny transferowe są cenami po których przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne bądź świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom. Z kolei ordynacja podatkowa podaje, że przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zwieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Ceny transferowe – wiedzieć więcej

Samo pojęcie cen transferowych pochodzi z nauki o zarządzeniu przedsiębiorstwem. Znaczenie hasła ceny transferowe  w ujęciu historycznym przedstawia ceny transferowe jako ceny dóbr i usług wymienianych pomiędzy oddziałami tworzącymi przedsiębiorstwo. Wraz z rozwojem globalizacji, pojęcie cen transferowych zmieniło się, i objęło również podmioty, których np. siedziby działają w różnych krajach – w przypadku międzynarodowego przedsiębiorstwa.