1 tycznia 2001 w Polsce ustawodawca wprowadził do ustaw odnoszących się do podatków dochodowych informację o obowiązku dokumentacyjnym, dotyczącym transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz pomiędzy rezydentami krajów, które prowadzą szkodliwą konkurencję podatkową – mowa tu o tak zwanych rajach podatkowych.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych

Dokładną informację o  tym kiedy występuje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz to jakich podmiotów dotyczy, można znaleźć w artykule 9a i art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również w art.25 i 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Warto podkreślić, że w przepisach tych nie zawarto informacji o dedykowanej formie dokumentacji cen transferowych, a jedynie wskazano na elementy, jakie powinny się w niej znaleźć.

Tak zwana dokumentacja podatkowa powinna zostać przygotowana dla transakcji bądź też sumy transakcji, które przekraczają limity wskazane w ustawie o podatku dochodowym, które dodatkowo zawarte są pomiędzy podmiotami powiązanymi bądź w sytuacji, gdy transakcja dotyczy podmiotu z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Zadaniem dokumentacji cen transferowych jest rzeczywiste odzwierciedlenie stanu faktycznego transakcji na moment jej zawarcia. Prawidłowo skonstruowana dokumentacja powinna zawierać informacje o wszystkich czynnikach i okolicznościach jakie mogły wpłynąć na kształt i konsekwencje transakcji. Jeżeli po sporządzeniu dokumentacji w transakcjach zajdą jakieś zmiany, dokumentacja również musi zostać zmieniona.